Accordez vos Bourgogne et Beaujolais

 
Accordez
vos Chablis
Accordez
vos Bourgognes Blancs
Accordez
vos Bourgognes Rouges
Accordez
vos Beaujolais